Oppdrag i Uganda for elektroingeniør og ingeniør innen vann og sanitær

KLIKK HER FOR Å SØKE

Ingeniører uten grenser (IUG) Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og visjonen vår er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand. Vi ønsker å samarbeide med og bygge opp under andre, mindre bistandsaktører sitt arbeid slik at vi i samspill skaper utvikling. IUG arbeider i grenselandet mellom næringslivet og bistandsbransjen, og har sitt hovedkontor i NITO sine lokaler i Oslo. Vi har lokale avdelinger med aktive studenter og yrkesaktive og er en del av det internasjonale nettverket Engineers Without Borders (EWB). IUG Norge har 358 medlemmer i mai 2017, og er en ledende bidragsyter av ”pro-bono” ingeniørtjenester til andre bistandsorganisasjoner i Norge. 

Stiftelsen Nyenga opprettet et kunnskapsutviklingsprosjekt i Uganda i 2009. Like nord for Victoriasjøen, i en landsby kalt Nyenga, har de bygget opp et senter med 35 lokalt ansatte som drifter en grunnskole med 200 elever, helsestasjon med fødeavdeling, barnehjem, jordbruksprosjekt, fiskeoppdrett og mikrofinanslångivning til lokalbefolkningen. Stiftelsen Nyenga er en ideell stiftelse som arbeider ut i fra et bredt og helhetlig syn på hvordan man kan fremme bærekraftig utvikling gjennom å styrke enkeltindivid, familien og lokalsamfunn.

Energi
a) Senteret har solenergi til belysning og daglig bruk ved administrasjonshuset, helsestasjonen og barnehjemmet, men mangler strøm til skolen. Flere boliger og et større forsamlingslokale skal bygges. Stiftelsen vil gjerne ha en vurdering av hvilken type solcelleanlegg som er best egnet for installering på skolen og hvordan de kan planlegge og dekke fremtidige strømbehov ved byggingen av boliger og forsamlingshus.

b) Store mengder ved blir brukt til koking av mat og vann både på skolen og barnehjemmet. Ingeniøren sin oppgave blir å finne løsninger ved å vurdere om man kan bygge ut solcelleanlegget for å dekke dette energibehovet, eller om vannet som brukes til kokingen heller kan varmes opp med solvarme direkte? Eventuelt å dra nytte av organisk avfall og produsere biogass?

Vann og sanitær
a) I forbindelse med byggingen av flere boliger og et større forsamlingshus er det behov for vann og sanitærløsninger. I området er det flere vannårer. Det er bygget ut noen kilder der vann kommer rett ut av et rør i jorda og grunne brønner som gir god vannforsyning. Her vil vanningeniøren måtte gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig å bore dypere etter vann eller fortsette å lage grunne brønner? Ved å bore dypere vil en ha tilgang til renere vann og ikke ha det samme behovet for å koke drikkevannet som igjen gir besparing på bruk av ved og energi. En vurdering trengs av grunnforholdene, hvor man finner de beste vannkildene og hvordan vannsystemet bør bygges ut på best mulig måte.

b) Ved helsestasjonen er det bygget to utedoer. Når disse er fulle blir de tømt ned i en dyp grøft og kjemikalier tilsettes for desinfeksjon. Hva alternative løsninger vil gi mindre risiko for å forurense jord og drikkevann og redusere risikoen for smitte? En vurdering av alternative løsninger ønskes, blant annet muligheten for å ta i bruk et biogassanlegg som samtidig kan bidra til å redusere mengden av ved til matlaging.

Dette oppdraget fordrer felles vurderinger og løsninger og trenger en ingeniør med kompetanse innen vann- og sanitær og en elektroingeniør i perioden 26. juni til 7. juli 2017.

Arbeidsoppgaver

 • Solenergi:
 • Gjøre en vurdering av hvilken type solcelleanlegg som er mest hensiktsmessig å installere på skolen, og en helhetsvurdering av fremtidig bruk av de eksisterende solcellepanelene på helsestasjonen, barnehjemmet og ved administrasjonsbygget.
 • Foreslå hvordan Stiftelsen bør gå frem for å sikre strømtilgang til de nye boligene og forsamlingshuset.
 • Foreslå en løsning for å redusere mengden ved som brukes til koking av vann og matlaging på skolen og ved barnehjemmet.
 • Undersøke i detalj skolen der solcellepanelene skal bli installert, strukturen, omgivelsene i forhold til skygge, temperatur og værbegrensninger samt mulighetene og begrensinger relatert til PV plassering og vinkel.
 • Vurdere eksisterende utforming av PV test-system, topologi, produksjon, installering, behov for vedlikehold, samt utfordringer og begrensninger relatert til installeringene.
 • Måle effektuttak i døgnet for å lage en lastprofil
 • Foreslå en klar prosjekttilnærming, inkludert budsjett til Stiftelsen Nyenga.
 • Skaffe kunnskap om de lokale strømoperatørene sine fremtidige planer for elektrisitet og forsyning i området som kan ha innvirkning på relevansen for prosjektet.
 • Skrive en rapport som beskriver prosessen og hvilke vurderinger som er utført samt anbefalinger for installasjon av solcellepanel.
   
 • Vann og sanitær:
 • Kartlegge grunnforholdene, gi en faglig vurdering av eksisterende grunne brønner og vurdere muligheter for å bore en ny og dypere brønn.
 • Foreslå en løsning på hvordan vannsystemet kan bygges ut på best mulig måte for boligene og forsamlingshuset.
 • Gjøre en vurdering av de sanitære forholdene ved helsestasjonen og foreslå en løsning som vil gi mindre risiko for å forurense jord og drikkevann og redusere risikoen for smitte.
 • En vurdering av alternative løsninger ønskes, blant annet muligheten for å ta i bruk et biogassanlegg som samtidig kan bidra til å redusere mengden av ved til matlaging.
 • Skaffe kunnskap om og gjøre en vurdering av de lokale myndighetenes reguleringer og planer relatert til boring av vannbrønn.
 • Foreslå en faglig basert løsning, inkludert et budsjett på hvordan Stiftelsen Nyenga kan sikre rent og driftssikkert drikkevann samt gode sanitære forhold.
 • Skrive en rapport som beskriver prosessen og hvilke vurderinger som er utført samt anbefalinger.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med praktisk prosjektgjennomføring
 • Faglig kunnskap og erfaring med vurdering av og installasjon av solcellepanel (1 ingeniør)
 • Faglig kunnskap og erfaring med vurderinger av boring etter vann, bygging av vannbrønn
 • og sanitæranlegg (1 ingeniør)
 • Internasjonal prosjekterfaring i samarbeid med lokale myndigheter
 • Gode kunnskaper i engelsk (muntlig og skriftlig)

Utdanningsretning

 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Vann og sanitet

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide i team

Språk

 • Engelsk

Vi tilbyr

 • IUG dekker reisekostnader, visum, reiseforsikring og vaksiner.
 • Samarbeidspartner representert ved Stiftelsen Nyenga dekker lokal transport, kost og losji.

   
 • IUG medlemskap er obligatorisk for de ingeniørene som utfører oppdrag for IUG.  KLIKK HER FOR Å SØKE