Cameroon

DRIKKEVANNSTILGJENGELIGHET I LAND I SØRLIG UTKANT AV SAHARA

Det er et velkjent faktum at forurenset drikkevann er et stort problem i mange land verden over. Som et grunnleggende behov, har mangel på rent drikkevann store konsekvenser for menneskelig helse og velferd. Konsum av forurenset drikkevann er en direkte eller indirekte årsak til mange livstruende sykdommer i utviklingsland og er en av hovedårsakene til at 1.4 millioner barn dør hvert år. Dette hovedsakelig som følge av gjentatt diaré og infeksjoner i indre organer. Myndighetene i mange av disse landene bruker betraktelige summer av statlige budsjetter på sykehus og medikamenter for å hanskes med utbredte sykdommer. Mange av disse sykdomstilfellene kunne vært unngått om tilgangen til rent drikkevann hadde blitt forbedret. Konservative estimater fra Verdens Helseorganisasjon, WHO, tilsier at prisen ved å la være å gjøre noe med situasjonen som den er i dag er ni ganger høyere enn det som skal til for å sørge for at alle verdensborgere har stabil tilgang på rent vann.

Denne masteroppgaven ble skrevet våren 2012 ved NTNU. Den er ikke skrevet i samarbeid med IUG, men er i tråd med vårt formål og vår visjon; ”Lindre nød ved ingeniørmessig bistand”.

Mpagne er en av de mest isolerte landsbyene i Kamerun, med dårlig veitilknytning og lite kontakt med nasjonale myndigheter. Situert i en av landets frodige regioner, med stort potensiale for å utnytte lokale naturressurser, er mangelen på infrastruktur en av hovedårsak til at landsbyen ikke har tilgang til utbedrede drikkevannskilder.

Masteroppgaven bygger på en prosjektoppgave knyttet til samme tema, der Mpagne i Kamerun ble brukt som en eksempellandsby for å presentere situasjonen på detaljnivå. Dette var i hovedsak en litteraturstudie som ble gjennomført for å generere mulige teoretiske tekniske løsninger. Dette prosjektet, i kombinasjon med en ekskursjon til Mpagne våren 2012, danner grunnlaget for masteroppgaven.

Masteroppgaven består i hovedsak av å:

1. Presentere en generell teoretisk tilnærming til bærekraftig drikkevannstilførsel i distriktsområder i land i sørlig utkant av Sahara, basert på publisert litteratur.

2. Presentere drikkevannssituasjonen i Mpagne, Kamerun per i dag, samt diskutere bærekraftige vannkilder med tanke på tilfredsstillelse av kvalitative og kvantitative krav.

3. Gjennomføre en feltstudie i Mpagne for å kartlegge praktiske muligheter og begrensninger, med tanke på de tekniske så vel som de sosiale aspektene av et prosjekt som dette.

4. Lage en detaljert beskrivelse/modellering av en passende teknisk løsning, inklusive beregninger på materialrobusthet og eventuelt energibehov.

5. Diskutere hvordan en teknisk løsning kan implementeres i Mpagne, hvor alle delprosesser som planlegging, finansiering, transport, konstruksjon, drift og vedlikehold skal tas i betraktning.