Energigården

Energigården er et bioenergisenter på Hadeland som dekker rundt 85 % av sin direkte energibruk med biovarme, solvarme og biodrivstoff. Med dette konseptet satser de nå globalt.

Energigården har inngått et forpliktende samarbeid med organisasjonen The Energy and Resources Institute (TERI) i India med mål å utvikle en global kjede av energigårder som skal formidle praktisk-teoretisk kunnskap om bærekraftig produksjon og bruk av bio- og solenergi og andre lokale fornybare kilder. Dette skal gjøres gjennom stiftelsen The Energy Farm International Foundation. Senterne skal vise hvordan lokalsamfunn med regionene rundt kan gjøre seg mest mulig uavhengig av fossil energi gjennom å basere sin utvikling på bruk av moderne former for fornybar energi.

AKTUELLE MASTERTEMA

India og/eller Myanmar:

Småskala sol- og bioenergi-løsninger for rurale områder, koblet mot matlaging og matlagrings-utfordringer.  Biogass av risavfall til produksjon av småskala kraft, varme og kulde for landsbyformål. Finansieringsløsninger for utbygging av småskala produksjon av fornybar energi (sol, bio, vind, småkraft). Bærekraftig produksjon av bio- og solenergi, med vekt på areal- og energieffektive løsninger i et makroperspektiv.

Ukraina:

Konvertering fra naturgass til biovarme i husholdninger. Organisering av lokale biovarmeselskaper. Flaskehalser av teknisk, organisatorisk og finansiell art. Bioenergipotensialer i Ukraina: Bruk av biprodukter fra jordbruksarealer i drift, energiproduksjon på brakklagte arealer, bioenergi fra husdyrsektoren og biomasse fra skog.

EU:  

EUs bioenergipolitikk, med vekt på regionale løsninger. Intervjuer og kontakt med AEBIOM, FEDARENE m.fl. (Se www.aebiom.orgwww.fedarene.org. Kan komme nærmere inn på hva vi legger i denne oppgaven)

Globalt:  

Dagens og framtidas bruk av bioenergi i lys av IPPC’s 5.hovedrapport. Intervjuer med sentrale aktører i Norge og internasjonalt, herunder IPPCs mangeårige leder (2003-2015) Dr. Pachauri, som også er styreleder i stiftelsen vår, EFIF. Han besøker Energigården 15-16.juni.